ΕγγραφήForum
ΑναζήτησηsitemapΒοήθεια
 

 

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα
 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Οδηγίες για τη διαδικασία μετάβασης από το Γ΄ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ

 

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Ο στρατηγικός στόχος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση μιάς ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, που να οδηγεί στην πλήρη απασχόληση με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Οι προσανατολισμοί αυτοί αφορούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτόχρονα, στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα είναι η επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και συνοχής προς το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με τις προοπτικές αυτές, ξεκινούν, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι διαδικασίες σχεδιασμού της περιόδου που θα ακολουθήσει την υλοποίηση του τρέχοντος Κ.Π.Σ. 2000-2006.
Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, η χώρα μας πρέπει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή -ως τις αρχές του 2006- ένα νέο κείμενο προγραμματισμού, με τη μορφή ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, όπου θα περιγράφονται οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας μας σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Το όραμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  είναι να  επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα, να ενισχύσει την εξωστρέφεια της, να βελτιώσει το  επίπεδο των ανθρώπινων πόρων της, να περιορίσει το αναπτυξιακό δυϊσμό, να αναπτύξει σημαντικούς δεσμούς περιφερειακής συνεργασίας και να περιορίσει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό την εξάρτησης της από την οικονομίας της Αττικής.

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  για την περίοδο 2007 – 2013 είναι:

·          Επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας μέσα από την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού προς τους τομείς, κλάδους και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι ενσωματώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτομία με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνεργιών μεταξύ των τριών τομέων παραγωγής. Επίσης, αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της οικονομίας της γνώσης, στην επέκταση της επιχειρηματικότητας με κυρίαρχα εξαγωγικό προσανατολισμό, στην κινητοποίηση των ενδογενών πόρων και στην προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και δραστηριότητας υψηλής τεχνογνωσίας.

 

·          Αντιστροφή του αναπτυξιακού δυϊσμού και ομογενοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού χώρου της Περιφέρειας. Στόχος είναι η προικοδότηση της Περιφέρειας με εκείνες τις υποδομές που θα κάνουν την Περιφέρεια πιο ανταγωνιστική.

 

·          Διασφάλιση του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της  αειφορίας. Ενσωμάτωση των απαιτήσεων της αειφορίας στην οικονομική δραστηριότητα, στην διαμόρφωση λειτουργικού αστικού δικτύου για την προαγωγή του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών και την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων. Επίσης αποσκοπούν στην προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου με τη διευθέτηση των συγκρούσεων στις χρήσεις του χώρου, την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης, τη συμπλήρωση των υποδομών συλλογής, διαχείρισης και τελικής διάθεσης αποβλήτων και την ενθάρρυνση της εναλλακτικής διαχείρισης η οποία παρουσιάζει και επενδυτικό ενδιαφέρον.

 

·          Αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων: ενίσχυση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, βελτίωση της δημοσίας διοίκησης, προσαρμογή των ανθρώπινων πόρων της Περιφέρειας στις καινοτομίες, στην ψηφιακή σύγκλιση και στην οικονομία της γνώσης, στη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και στην προώθηση της τοπικά εξειδικευμένης και κλαδικά στοχευμένης έρευνας. Επίσης, ενίσχυση της Ανοικτής Διοίκησης, εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και των ανθρώπινων πόρων, βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και διάδοση της δια βιου μάθησης.   

 

·          Λειτουργική σύνδεση της Περιφέρειας με όμορες Περιφέρειες και εξισορρόπηση. Στόχος είναι η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και αναπτυξιακών συνεργιών με τις όμορες Περιφέρειες, η ολοκλήρωση των διαπεριφερειακών συνδέσεων και η σταδιακή αποδέσμευση ορισμένων περιοχών της Περιφέρειας από το καθεστώς εξάρτησης από την οικονομική δραστηριότητα της Αττικής.

 

Το πρόγραμμα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δομείται σε τέσσερις ’ξονες Προτεραιότητας:

Ο ’ξονας 2 «Υποδομές & υπηρεσίες προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας», στοχεύει σε στρατηγικό επίπεδο και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στην ομογενοποίηση του οικονομικού χώρου της Περιφέρειας και επομένως την αντιστροφή του δυϊσμού που υφίσταται στο εσωτερικό της. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται  η ένταξη της  Περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό – διαπεριφερειακό χώρο και σύστημα μεταφορών, η ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών, η  υποστήριξη των συνεργιών με τις όμορες Περιφέρειες και η εξισορρόπηση των ελκτικών δυνάμεων της Αττικής με αντίστοιχες από άλλες Περιφέρειες. Επίσης, η διευκόλυνση της δημιουργίας ιεραρχημένου αστικού δικτύου και η ανάπτυξη συμπληρωματικότητας των μεγάλων αστικών κέντρων. Πέρα αυτών επιδιώκεται η επέκταση των υποδομών ενέργειας  στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η απρόσκοπτη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.

 

Ο ’ξονας 5 «Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας», έχει στόχο τη διασφάλιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην Περιφέρεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επίσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής θα επιτευχθεί με την προώθηση δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ, με την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη. Πέραν αυτών επιδιώκεται η αναβάθμιση φυσικών και πολιτιστικών πόρων προς όφελος της τοπικής ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης και αξιοποίηση «ευκαιριών» σε τομείς όπως ο εναλλακτικός τουρισμός και ο πολιτισμός.

 

Ο ’ξονας 8 «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας», στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας για την ενσωμάτωση τους στον παραγωγικό ιστό ως μόνιμων κινήτρων ανάπτυξης – αναβάθμισης – ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη της ικανότητας για ενσωμάτωση των καταλληλότερων τεχνολογιών και τη δημιουργία ενός συστήματος προώθησης της καινοτομίας. Η βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας με αξιοποίηση των ΤΠΕ, θα επιτευχθεί με συγκεκριμένες δράσεις που ενισχύουν την προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ανασχεδιασμό διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονομία της Περιφέρειας, και την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ.

 

Ο ’ξονας 11 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας», έχει ως  κύριο στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού, εφαρμογή, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του, μέσω ενεργειών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων εφαρμογής, την αναγκαία εξειδίκευση του σε επιμέρους θέματα, την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής και την αρτιότερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων φορέων και των πολιτών. Ο άξονας μέσω των δράσεων πληροφόρησης αναμένεται επίσης να συμβάλει στην τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών διαφάνειας.