ΕγγραφήForum

ΑναζήτησηsitemapΒοήθεια

 

  Home » Άξονες Προτεραιότητας » 1ος Άξονας Προτεραιότητας

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

 


Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006

1ος Άξονας Προτεραιότητας:

Μείωση των έντονων φαινομένων δυϊσμού με έμφαση στις ορεινές – αγροτικές περιοχές

 

Βασικοί στόχοι του άξονα είναι:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

  • Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου

  • Εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και προστασίας του αγροτικού πληθυσμού

Η επίτευξη των στόχων θα υλοποιηθεί με τα ακόλουθα μέτρα:

Μέτρο 1.1 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων με μείωση του κόστους παραγωγής αυτών, βελτίωση  και αναπροσανατολισμό της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Μέτρο 1.2 Ορθολογική αξιοποίηση υδάτινων πόρων

Στόχος του μέτρου είναι η άμβλυνση του προβλήματος που προκύπτει στον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας από την δραματική υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα και την έλλειψη υδάτινων πόρων, με την αποτελεσματική αξιοποίηση των επιφανειακών αλλά και την ορθολογική αξιοποίηση των υπογείων υδάτων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας με την μείωση του κόστους παραγωγής των παραγόμενων προϊόντων, την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και γενικότερα την δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, η  προστασία των αγροτικών περιοχών από φυσικές καταστροφές.

Μέτρο 1.3 Αναδασμοί – Παράλληλα έργα

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, με τη μείωση του πολυτεμαχισμού μέσω της ανταλλαγής αγροτοτεμαχίων και των παράλληλων έργων.

Μέτρο 1.4 Λοιπές υποδομές σχετικά με την ανάπτυξη της γεωργίας

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της βελτίωσης των αγροτικών υποδομών

Μέτρο 1.5 Βασικές υπηρεσίες στην αγροτική οικονομία

Στόχος του μέτρου είναι η παροχή στήριξης στο γεωργικό τομέα, με βελτίωση της αποδοτικότητας και του επαγγελματισμού στη γεωργία ώστε να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της.

Μέτρο 1.6 Εμπορία Προϊόντων ποιότητας

Στόχος του μέτρου είναι η παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων με στόχο τη προσαρμογή στη ζήτηση του τομέα που δίνει έμφαση στην ποιότητα.

Μέτρο 1.7 Δασοκομία

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία δασών καθώς και η ανασύσταση του δασοκομικού παραγωγικού δυναμικού πού έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές

Μέτρο 1.8 Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την δασοκομία, τη γεωργία, τη διατήρηση του τοπίου καθώς και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

Μέτρο 1.9 Ανακαίνιση χωριών

Στόχος του μέτρου είναι η ανάπτυξη του αγροτικού – ορεινού χώρου. η διατήρηση, προβολή και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα των ορεινών περιοχών, της πολιτιστικής κληρονομιάς αυτών καθώς και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.

Μέτρο 1.10 Ενθάρρυνση των τουριστικών και Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Στόχος του μέτρου είναι η ενθάρρυνση βιοτεχνικών και τουριστικών δραστηριοτήτων εκτός σχεδίων βελτίωσης που προωθούν την πολυαπασχόληση στην Ύπαιθρο, με την ανάπτυξη του αγροτοτουρισμού, δράσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ενίσχυση βιοτεχνικών ή χειροτεχνικών μονάδων.

Μέτρο 1.11 Άρση της απομόνωσης των Ορεινών Περιοχών

Στόχος του μέτρου είναι η άρση της απομόνωσης των ορεινών περιοχών. Ειδικότερα η βελτίωση της προσβασιμότητας στις ορεινές περιοχές και στις τουριστικές ζώνες, η βελτίωση και η επέκταση του επαρχιακού και του τοπικού οδικού δικτύου, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας.

Μέτρο 1.12 Υγεία – Πρόνοια

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας στον ορεινό χώρο,  με αποτέλεσμα  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του αγροτικού ορεινού χώρου με ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.

Μέτρο 1.13 Ενίσχυση – Βελτίωση Υποδομών Αλιείας (ΕΤΠΑ)

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση των υποδομών αλιείας

Μέτρο 1.14 Παρεμβάσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη της υπαίθρου

Στόχος του μέτρου είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον αγροτικό τομέα σε συνέργια με τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΠΕ. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν:

  • Στη συγκράτηση του πληθυσμού στις απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

  • Στη βελτίωση και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης παράλληλα με τη διαφοροποίηση της  οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας.

  • Στην κοινωνική ενσωμάτωση και υποστήριξη  ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

 

Ο 1ος άξονας χρηματοδοτείται με 187,116 εκατ. ΕΥΡΩ  (ποσοστό 27,32% της δημόσιας δαπάνης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας). Οι ειδικού σχεδιασμού ολοκληρωμένες δράσεις για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές θα ενισχυθούν έως 45 εκατ. ΕΥΡΩ  δημόσιας δαπάνης.

 

ΑΞΟΝΕΣ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

  Τελευταία Νέα
Αρχείο νέων »
  Τρέχουσες Προσκλήσεις
Αρχείο αναδρομικών προσκλήσεων »